GDPR

Podmienky GDPR Studio Play

Ochrana osobných údajov (podľa GDPR)
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 4. Dotknutá osoba má práva tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mail : info@studioplay.sk dokument musí byť podpísaný klientom a na skenovaný s vlastnoručným podpisom.